Jak se stát členem ČOS

  1. Řádným členem ČOS se může stát lékař, nelékař-vysokoškolák, případně jiný pracovník ve zdravotnictví a příbuzném oboru…
  2. Řádné členství v ČOS vzniká schválením písemné přihlášky výborem ČOS. 

Veškeré potřebné formuláře k přihlášení, hlášení změn, žádostem na snížení členských příspěvků a další naleznete na:

http://www.cls.cz/formulare-ke-stazeni

Na těchto formulářích jsou uvedené i adresy, kam vyplněné formuláře poslat.

Výše ročních členských příspěvků za rok 2017

Základní příspěvek za členství v ČLS JEP: 300 Kč - platí všichni členové ČOS

K tomu

  • Členové ČOS JEP do 30ti let: 600 Kč
  • Ženy nad 60 let, muži nad 62 let: 600 Kč
  • Ostatní členové ČOS JEP: 1000 Kč

Nově přijatí členové - rezidenti mají 1. rok vstupu do ČOS poplatek zdarma (platí jen základní příspěvek za členství v ČLS JEP, tj. 300 Kč).

Každý člen ČOS má členskou kartičku s přístupovými kódy na naše neveřejné stránky a na stránky AAO. Nově přijatí členové tuto členskou kartičku obdrží poštou. Při její ztrátě uhradí člen poplatek 100,- Kč na účet č.: 500617613/0300. Je nutné uvést variabilní symbol: 029.
O novou kartičku si následně zažádá e-mailem na adrese sekretariátu s tím, že uvede též datum úhrady příslušné částky. Tento postup, včetně výše a způsobu úhrady poplatku, platí i pro případ, kdy dojde ke změně příjmení, a člen ČOS si bude přát vystavit kartičku na nové jméno.

Řádné členství v ČOS zaniká:
1)   úmrtím člena
2)   ukončením členství na základě písemné žádosti (může se kdykoliv obnovit)
3)   vyloučením - pokud člen neuhradí členský příspěvek 2 roky za sebou

Stanovy ČOS

ČOS nemá vlastní Stanovy, vychází ze stanov ČLS JEP, které lze najít na www.cls.cz.