Vzdělávání

Vzdělávání

Atestační zkoušky z oftalmologie od roku 2012

Na základě veřejnoprávní smlouvy uzavřené mezi ministrem zdravotnictví ČR a rektory 3 univerzit - Univerzitou Karlovou v Praze, Masarykovou univerzitou v Brně a Univerzitou Palackého v Olomouci bylo rozhodnuto, že od roku 2012 přechází postgraduální vzdělávání lékařů v základních oborech na lékařské fakulty (celkem 7 fakult) 3 výše uvedených univerzit. Od 1.1.2012 je tedy možné se zapsat do vzdělávacího programu oftalmologie pouze na některou ze 7 lékařských fakult těchto univerzit. Lékař, který byl v minulosti zařazen do vzdělávacího programu u IPVZ se nyní musí přeregistrovat na některou ze 7 výše uvedených lékařských fakult. Informace a potřebné formuláře najdete na webových stránkách všech LF a také odpovědného referenta, který Vám v případě nejasností poradí. Konkrétně pro přeregistraci je třeba si stáhnout a vyplnit formulář „Žádost o registraci účastníka na lékařské fakultě“.

Předatestační příprava probíhá na akreditovaných pracovištích v souladu s platným vzdělávacím programem. Po 2 letech této přípravy lékař splní dvouletý základní oftalmologický kmen a tuto skutečnost mu  přednosta kliniky  nebo jiný pověřený pracovník zapíše do indexu. Školenci se tak rozšíří kompetence v souladu se vzdělávacím programem (str.7). Atestační zkoušku může složit podle vzdělávacího programu po 5 letech. Certifikáty o ukončení oftalmologického kmene vydává vedoucí oboru oftalmologie (dále jen školitel) té lékařské fakulty, kde je lékař zařazený do specializačního vzdělávaní (dále školenec).

1 rok před termínem atestace je lékaři určeno téma atestační práce na té oční klinice LF, kde je zapsán do vzdělávacího programu. Nejpozději 6 měsíců před plánovanou atestační zkouškou předloží školenec první návrh atestační práce školiteli ke konzultaci. Atestační práci musí lékař odevzdat nejpozději 3 měsíce před termínem atestace členu atestační komise, kterým je přednosta oční kliniky lékařské fakulty, na které se  v daném termínu atestace koná v 5 výtiscích a v elektronické formě. Přednosta, resp. člen  atestační komise zajišťující organizaci a průběh atestace atestační práci neprodleně rozešle jednotlivým členům komise ke zhodnocení. Se svým hodnocením atestační práce seznámí členové atestační komise člena  atestační komise zajišťující organizaci a průběh atestace, nejpozději 1 měsíc před termínem atestační zkoušky. Pokud atestační práci uchazeče nadpoloviční většina komise odmítne, tak bude termín atestace odložen. Školenec, který úspěšně obhájil disertační práci PhD v termínu více jak 3 měsíce před konáním atestační zkoušky nemusí předkládat atestační práci, pouze doloží spolu s přihláškou k atestaci 1 výtisk dizertace  a doklad o úspěšném průběhu obhajoby.
Předatestační test je povinný. Termíny těchto testů budou uveřejněny a povinností školence je v řádném termínu se k testu přihlásit. Vlastní test bude realizován v prostorách počítačové učebny IPVZ, Ruská 85, Praha 10. V jednom kalendářním roce může školenec absolvovat maximálně dva pokusy absolvování tohoto testu, kdy druhý je nejdříve měsíc po neúspěšném prvním pokusu. Podmínkou úspěšného zvládnutí testu je 65% správně zodpovězených otázek. Lékaři, kteří úspěšně absolvují evropskou zkoušku FEBO budou osvobozeni od absolvování tohoto předatestačního testu.

Týdenní předatestační stáž může školenec absolvovat na kterékoliv oční klinice z vyjmenovaných lékařských fakult. Praktická zkouška je součástí ústní atestační zkoušky. Termín atestací a místo konání budou uveřejněny vždy nejpozději do 15. ledna příslušného roku. Dle veřejnoprávní smlouvy mezi MZČR a třemi výše jmenovanými univerzitami  je lékař povinen se přihlásit k atestační zkoušce nejpozději 90 dnů před termínem atestace na fakultě, která v daný termín atestace organizuje.

Přihlášky k atestační zkoušce

 • na tištěném formuláři (ve formátu A3), který je k dispozici na všech odděleních specializačního vzdělávání na LF (nelze zaslat elektronicky)
 • nutné uvedení výběru vzdělávacího programu, podle něhož uchazeč postupoval (2005, 2009, 2011)
 • řádně vyplněná žádost, včetně chronologického přehledu požadované praxe, stáží a povinných kurzů
 • potvrzena školitelem a statutárním zástupcem akreditovaného zařízení, v němž specializační vzdělávání uchazeč o atestaci absolvoval.

Přílohy

 • kopie dokladů o požadované praxi a výkonech (z průkazu odbornosti a logbooku), event. kopie příslušného rozhodnutí ministerstva nebo pověřené organizace, pokud byla uznána odborná nebo specializovaná způsobilost získaná v cizině nebo započítána praxe absolvovaná v cizině nebo v jiném oboru nebo část doby studia absolvovaného v doktorském studijním programu
 • předkládají se na oddělení specializačního vzdělávání LF, která atestační zkoušku ve vybraném termínu organizuje, (nezasílají se již na IPVZ!) do 90 dní před tímto termínem.

Posuzování přihlášky

 • pracovnice oddělení specializačního vzdělávání zajistí administrativní zpracování přihlášky a formální kontrolu, v případě formálních nedostatků vyzve k jejich odstranění do 10 dní od přijetí přihlášky
 • předání přihlášky k odbornému posouzení garantovi oboru na LF, který posoudí a stvrdí svým podpisem splnění veškerých požadavků na odbornou praxi, výkony, povinné kurzy
 • jsou-li splněny všechny požadavky daného vzdělávacího programu, je uchazeč pozván na atestační zkoušku nejméně 30 dní před termínem atestace
 • jsou-li v přihlášce nebo dokumentaci nedostatky, uchazeč je neprodleně vyzván k jejich odstranění či doplnění tak, aby mohl být v řádném termínu na atestaci pozván
 • nelze-li odstranit zjištěné nedostatky, nemůže k atestační zkoušce přistoupit.

Atestační komisi pro daný termín schvaluje Specializační oborová rada (SOR) pro oftalmologii na návrh přednosty oční  kliniky organizující atestaci v daném termínu – návrh je předkládán nejméně 4 měsíce před konáním atestace k rukám předsedy SOR. Předpokládá se, že návrh je již s navrženými členy prodiskutován a navržení souhlasí se svojí účastí na atestační zkoušce. Atestační komise musí být minimálně tříčlenná a musí být zastoupeny všechny složky, tj. zástupce organizující LF, zástupce jiné LF, zástupce odborné společnosti a zástupce ČLK. Je k dispozici seznam 17 zkoušejících, kteří jsou schváleni Koordinační oborovou radou a MZ a mají vystavené dekrety ministerstvem zdravotnictví. Pokud je některý ze zkoušejících nominován za více složek (např. ČOS a CLK), tak může v jedné osobě na atestaci zastupovat tyto složky.

Podrobné požadavky na atestační práci z oftalmologie si prosím stáhněte na konci stránky nebo ZDE

Termíny a místa konání atestačních zkoušek, organizaci zajišťující člen atestační komise:

Termíny v roce 2020

1. – 3. 6. 2020
Oční klinika, Lékařská fakulta UK v Plzni
garant - MUDr. Štěpán Rusňák, PhD. přednosta Oční kliniky LF UK v Plzni
Kontakt: Tel: +420 377 104 402, E-mail: rusnak@fnplzen.cz

10. - 12. 11. 2020
Oční klinika, Lékařská fakulta UP v Olomouci
garant - Prof.MUDr.Jiří Řehák, CSc.,FEBO, přednosta Oční kliniky, LF UP v Olomouci
Kontakt: Tel: +420 588 443 272, E-mail: rehakj@fnol.cz

Termíny v roce 2018

5. – 7. 6. 2018
3.lékařská fakulta UK v Praze, Oční klinika FNKV, Šrobárova 50, Praha 10
garant - Prof. MUDr. Pavel Kuchynka CSc., FCMA. přednosta oční kliniky 3. LFUK a FNKV Praha
Kontakt: Tel: +420 267 162 390, E-mail: kuchynka@fnkv.cz

12. - 14. 11. 2018
Lékařská fakulta LFUK v Hradci Králové, Oční klinika, LFUK v Hradci Králové
garant - Prof. MUDr. Naďa Jirásková, PhD., FEBO, přednostka Oční kliniky LFUK a  FN v Hradci Králové
Kontakt: Tel: +420 495 832 325, E-mail: nada.jiraskova@fnhk.cz

Termíny v roce 2017

6. - 8. 6. 2017 
Lékařská fakulta UK v Plzni,, Oční klinika, LF UK v Plzni
garant - Doc. MUDr. Renata Říčařová, CSc.,FEBO, přednostka Oční kliniky
Kontakt: Tel: +420 377 104 402, E-mail: ricarova@fnplzen.cz

7. - 9. 11. 2017
Lékařská fakulta UP v Olomouci, Oční klinika, LF UP v Olomouci
garant - Prof.MUDr.Jiří Řehák, CSc., FEBO, přednosta Oční kliniky
Kontakt: Tel: +420 588 443 272, E-mail: rehakj@fnol.cz

Přiložené soubory

Akreditovaná pracoviště

II. typ akreditovaného pracoviště
Nemocnice Strakonice a.s. (PRODLOUŽENO)
Radomyšlská 336, Strakonice, 386 29   +420 383 314 111 -
19. 02. 2015
19. 02. 2023
I. typ akreditovaného pracoviště
Optomedic DD s.r.o. (PRODLOUŽENO)
Gen. Svobody 19A, Šumperk, 787 01   +420 583 280 185 -
20. 04. 2015
20. 04. 2023
II. typ akreditovaného pracoviště
Vsetínská nemocnice, a.s. (PRODLOUŽENO)
Havlíčkovo nábřeží 600, Zlín, 755 32   +420 571 818 111 -
20. 04. 2015
20. 04. 2023
I. typ akreditovaného pracoviště
CENTRUM KLINICKÉ OFTALMOLOGIE s.r.o.
Na barikádách 676/36, Praha 9 - Čakovice, 196 00   +420 220 190 654 @
20. 04. 2015
20. 04. 2023
II. typ akreditovaného pracoviště
Krajská zdravotní a.s., Nemocnice Teplice, o.z. (PRODLOUŽENO)
Sociální péče 3316/12A, Ústí nad Labem, 40113   477 114 105 @
30. 04. 2015
30. 04. 2023
II. typ akreditovaného pracoviště
Uherskohradišťská nemocnice a.s. (PRODLOUŽENO)
J.E. Purkyně 365, Uherské Hradiště, 68668   +420 572 529 111 -
19. 07. 2016
19. 07. 2024
III. typ akreditovaného pracoviště
Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně (PRODLOUŽENO)
Pekařská 53, Brno, 656 91   +420 543 181 111 -
07. 10. 2016
07. 10. 2024
II. typ akreditovaného pracoviště
Solomonis s.r.o.
Jirkovská 389, Údlice, 43141   +420 739815937 -
01. 11. 2016
01. 11. 2024
II. typ akreditovaného pracoviště
Somich s.r.o.
Závodní 391/96C, Karlovy Vary, 36006   +420 777959869 -
01. 11. 2016
01. 11. 2024
III. typ akreditovaného pracoviště
Pardubická nemocnice (Nemocnice Pardubického kraje, a.s.) (PRODLOUŽENO)
Kyjevská 44, Pardubice, 532 03   +420 466 011 111 -
02. 11. 2016
02. 11. 2024
III. typ akreditovaného pracoviště
Ústřední vojenská nemocnice Praha (PRODLOUŽENO)
U vojenské nemocnice 1200, Praha 6, 169 02   +420 973 203 111 -
02. 11. 2016
02. 11. 2024
II. typ akreditovaného pracoviště
Fakultní Thomayerova nemocnice s poliklinikou (PRODLOUŽENO)
Vídeňská 800, Praha 4, 14059   +420 251 081 111 @
07. 12. 2016
07. 12. 2024
II. typ akreditovaného pracoviště
Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace (PRODLOUŽENO)
Olomoucká 86, Opava, 747 79   +420 553 766 111 -
08. 12. 2016
08. 12. 2024
II. typ akreditovaného pracoviště
Litomyšlská nemocnice (Nemocnice Pardubického kraje, a.s.)
J. E. Purkyně 652, Litomyšl, 570 01   +420 461 655 111 -
13. 12. 2016
13. 12. 2024
II. typ akreditovaného pracoviště
Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace (PRODLOUŽENO)
Purkyňovo nám. 2, Třebíč, 674 01   +420 568 809 111 -
14. 12. 2016
14. 12. 2024
III. typ akreditovaného pracoviště
Fakultní nemocnice Olomouc (PRODLOUŽENO)
I. P. Pavlova 6, Olomouc, 775 20   +420 585 851 111 -
14. 12. 2016
14. 12. 2024
III. typ akreditovaného pracoviště
Fakultní nemocnice v Motole (PRODLOUŽENO)
V Úvalu 84, Praha 5 - Motol, 150 06   +420 224 431 111 -
14. 12. 2016
14. 12. 2024
II. typ akreditovaného pracoviště
Oblastní nemocnice Kolín, a.s., nemocnice Středočeského kraje (PRODLOUŽENO)
Žižkova 146, Kolín III, 280 00   +420 321 756 111 -
04. 01. 2017
04. 01. 2025
II. typ akreditovaného pracoviště
Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s. (PRODLOUŽENO)
U Nemocnice 380/III, Jindřichův Hradec, 37738   +420 384 376 111 -
05. 01. 2017
05. 01. 2025
III. typ akreditovaného pracoviště
Krajská nemocnice T. Bati, a.s. (PRODLOUŽENO)
Havlíčkovo nábřeží 600, Zlín, 762 75   +420 577 551 111 -
06. 01. 2017
06. 01. 2025
I. typ akreditovaného pracoviště
Oční EU
Frýdecká 936/59, Vratimov, 73932   +420603201113 -
07. 01. 2017
07. 01. 2025
II. typ akreditovaného pracoviště
Vojenská nemocnice Brno (PRODLOUŽENO)
Zábrdovická 3, Brno, 636 00   +420 973 441 111 -
02. 02. 2017
02. 02. 2025
III. typ akreditovaného pracoviště
Fakultní nemocnice Brno (NOVÉ UDĚLENÍ)
Jihlavská 20, Brno, 625 00   +420 532 231 111 -
09. 02. 2017
09. 02. 2025
II. typ akreditovaného pracoviště
Nemocnice Znojmo, příspěvková organizace (PRODLOUŽENO)
MUDr. Jana Janského 11, Znojmo, 669 02   +420 515 215 111 -
16. 02. 2017
16. 02. 2025
III. typ akreditovaného pracoviště
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze (PRODLOUŽENO)
U Nemocnice 2, Praha 2, 128 08   +420 224 961 111 -
16. 02. 2017
16. 02. 2025
II. typ akreditovaného pracoviště
Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace (PRODLOUŽENO)
Vrchlického 59, Jihlava, 586 33   +420 567 301 212 -
16. 02. 2017
16. 02. 2025
II. typ akreditovaného pracoviště
Gemini oční klinika, a.s. (pracoviště Krč)
U společenské zahrady 398/3, Praha, 14000   734853622 @
16. 02. 2017
16. 02. 2025
III. typ akreditovaného pracoviště
Fakultní nemocnice Plzeň (PRODLOUŽENO)
Dr. E. Beneše 13, Plzeň, 305 99   377 401 111 -
17. 02. 2017
17. 02. 2025
III. typ akreditovaného pracoviště
Fakultní nemocnice Hradec Králové (PRODLOUŽENO)
Sokolská 581, Hradec Králové, 500 05   +420 495 831 111 -
17. 02. 2017
17. 02. 2025
III. typ akreditovaného pracoviště
Fakultní nemocnice Královské Vinohrady (PRODLOUŽENO)
Šrobárova 50, Praha 10, 100 34   +420 267 161 111 -
17. 02. 2017
17. 02. 2025
II. typ akreditovaného pracoviště
Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace (PRODLOUŽENO)
Žďárská 610, Nové Město na Moravě, 592 31   +420 566 801 111 -
17. 02. 2017
17. 02. 2025
III. typ akreditovaného pracoviště
Nemocnice Kyjov, příspěvková organizace (PRODLOUŽENO)
Strážovská 975, Kyjov, 69733   +420 518 601 111 @
17. 02. 2017
17. 02. 2025
II. typ akreditovaného pracoviště
Gemini oční klinika, a.s. (pracoviště Vyškov)
Palánek 250/1, Vyškov, 68201   734853622 @
18. 02. 2017
18. 02. 2025
III. typ akreditovaného pracoviště
Gemini oční centrum, a.s. (pracoviště Pančava 360, 760 01 Zlín - Příluky) (PRODLOUŽENO)
Broskvová 4126/15, Kroměříž, 767 01   +420 577 202 202 -
18. 02. 2017
18. 02. 2025
II. typ akreditovaného pracoviště
Gemini oční klinika, a.s.
U Křížku 572, Průhonice, 25243   +420 733 358 085 -
18. 02. 2017
18. 02. 2025
III. typ akreditovaného pracoviště
VISUS, spol. s r.o. (PRODLOUŽENO)
17. listopadu 291, Police nad Metují, 549 54   +420 447 541 203 -
22. 02. 2017
22. 02. 2025
III. typ akreditovaného pracoviště
Fakultní nemocnice Na Bulovce (PRODLOUŽENO)
Budínova 2, Praha 8, 180 81   +420 266 081 111 -
22. 02. 2017
22. 02. 2025
III. typ akreditovaného pracoviště
Krajská nemocnice Liberec, a.s. (PRODLOUŽENO)
Husova 10, Liberec 1, 46063   +420 485 311 111 -
23. 02. 2017
23. 02. 2025
III. typ akreditovaného pracoviště
Nemocnice České Budějovice, a.s. (PRODLOUŽENO)
B. Němcové 585/54, České Budějovice, 370 87   +420 387 871 111 -
23. 02. 2017
23. 02. 2025
I. typ akreditovaného pracoviště
Oční ordinace Ottlens s.r.o. (pracoviště: MUDr. Lenka Ottová) (PRODLOUŽENO)
Langrova 240/7, Šumperk, 78701   +420 583 280 188 -
23. 02. 2017
23. 02. 2025
II. typ akreditovaného pracoviště
Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace (PRODLOUŽENO)
Nemocniční 20, Ostrava, 728 80   +420 596 191 111 -
24. 02. 2017
24. 02. 2025
III. typ akreditovaného pracoviště
Oblastní nemocnice Příbram, a.s. (PRODLOUŽENO)
Podbrdská 269, Příbram V, 261 95   +420 318 641 111 -
28. 02. 2017
28. 02. 2025
I. typ akreditovaného pracoviště
MUDr. Pavel Sušický
Revoluční 206/8, Ústí nad Labem, 40001   736237897 @
20. 03. 2017
20. 03. 2025
III. typ akreditovaného pracoviště
Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace
El. Krásnohorské 321, Frýdek-Místek, 738 18   +420 558 415 111 -
04. 05. 2017
04. 05. 2025
I. typ akreditovaného pracoviště
Binocular, s.r.o.
J. E. Purkyně 1138, Litomyšl, 57001   778032328 @
11. 05. 2017
11. 05. 2025
III. typ akreditovaného pracoviště
Cornea Lexum s.r.o. (PRODLOUŽENO)
Višňová 1957/25, Praha 4, 140 00   +420 244 470 989 -
11. 05. 2017
11. 05. 2025
II. typ akreditovaného pracoviště
Krajská zdravotní a.s., Nemocnice Děčín, o. z. (PRODLOUŽENO)
Sociální péče 3316/12A, Ústí nad Labem, 40113   +420 477 114 105 -
12. 05. 2017
12. 05. 2025
I. typ akreditovaného pracoviště
OCULEUS s.r.o.
Wuchterlova 1607/12, Praha 6, 16000   +420 312 245 136 -
27. 06. 2017
27. 06. 2025
III. typ akreditovaného pracoviště
Premium Clinic s.r.o.
Laubeho náměstí 227/2, Teplice, 41501   +420 734 529 078 -
13. 07. 2017
13. 07. 2025
I. typ akreditovaného pracoviště
MUDr. Anna Zobanová
Krškova 807/21, Praha 5, 15200   +420 604 246 210 -
03. 08. 2017
03. 08. 2025